ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ

Ερωτήσεις για την Υποβολή Αναφορών Περιστατικών Ενδοσχολικής Βίας και Εκφοβισμού

Για γονείς/ασκούντες την επιμέλεια μαθητή/μαθήτριας

Για να υποβάλετε μια επώνυμη αναφορά περιστατικού ενδοσχολικής βίας και εκφοβισμού για το παιδί σας, πρέπει να συνδεθείτε στη σελίδα υποβολή αναφορών με τους κωδικούς Taxis που διαθέτετε.

Με την επιτυχή είσοδό σας στο σύστημα πιστοποίησης χρηστών της Γ.Γ.Π.Σ.Δ.Δ. θα ανακτηθούν τα εξής προσωπικά στοιχεία σας: α) Όνομα, β) Επώνυμο και γ) Αριθμός Φορολογικού Μητρώου (Α.Φ.Μ.).

Τα στοιχεία αυτά δεν είναι επεξεργάσιμα από την πλευρά σας. Μπορείτε να καταχωρήσετε επιπλέον τα στοιχεία επικοινωνίας σας, όπως διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή/και αριθμός τηλεφώνου.

Με τα στοιχεία αυτά θα δημιουργηθεί ο προσωπικός λογαριασμό σας στην παρούσα πλατφόρμα.

Σας ενημερώνουμε επίσης ότι το Όνομα, το Επώνυμο και τα στοιχεία επικοινωνίας σας καθίστανται διαθέσιμα μέσω της πλατφόρμας στη σχολική μονάδα που θα αναφέρετε στην αναφορά σας.

Στην πλατφόρμα διατηρούνται τα εξής προσωπικά στοιχεία που ανακτώνται από το TAXISnet: α) Όνομα, β) Επώνυμο και γ) Αριθμός Φορολογικού Μητρώου (Α.Φ.Μ.). Τα στοιχεία αυτά δεν είναι επεξεργάσιμα από την πλευρά σας. Μπορείτε να καταχωρήσετε επιπλέον τα στοιχεία επικοινωνίας σας, όπως διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή/και αριθμός τηλεφώνου. Με τα στοιχεία αυτά θα δημιουργηθεί ο προσωπικός λογαριασμό σας στην παρούσα πλατφόρμα. Το Όνομα, το Επώνυμο και τα στοιχεία επικοινωνίας σας καθίστανται διαθέσιμα μέσω της πλατφόρμας στη σχολική μονάδα που θα αναφέρετε στην αναφορά σας.

Πέραν των προσωπικών στοιχείων, τα καταχωριζόμενα στην πλατφόρμα δεδομένα είναι:

 • Οι απαντήσεις στο ειδικό ερωτηματολόγιο (φόρμα) αναφοράς συμβάντος ενδοσχολικής βίας και εκφοβισμού,
 • Οι απαντήσεις που καταχωρίζει η σχολική μονάδα κατά τον χειρισμό της αναφοράς συμβάντος,
 • Ο Μοναδικός Αριθμός Υποβολής της αναφοράς,
 • Ο Μοναδικός Αριθμός Υποβολής προηγούμενης αναφοράς εφόσον καταχωρηθεί από τον χρήστη,
 • Ο αριθμός μητρώου της μονάδας, όπου συνέβη το περιστατικό,
 • Η κατάσταση, στην οποία βρίσκεται η αναφορά,
 • Τα αρχεία που έχουν επισυναφθεί, και
 • Οι ενέργειες που έχουν λάβει χώρα από τη σχολική μονάδα κατά τον χειρισμό της αναφοράς.

Όλα τα καταχωριζόμενα στην πλατφόρμα στοιχεία και δεδομένα δεν είναι προσβάσιμα σε τρίτους και τηρούνται για χρονικό διάστημα μέχρι είκοσι πέντε (25) έτη.

Για  μαθητές/μαθήτριες

Δικαίωμα υποβολής επώνυμων αναφορών έχουν μόνον οι μαθητές/μαθήτριες της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης. Για να υποβάλετε μια επώνυμη αναφορά περιστατικού ενδοσχολικής βίας και εκφοβισμού ως μαθητής/μαθήτρια πρέπει να συνδεθείτε στη σελίδα υποβολή αναφορών με τους κωδικούς που διαθέτετε στο Πανελλήνιο Σχολικό Δίκτυο.

Αν έχετε ξεχάσει τον κωδικό πρόσβασης, μπορείτε να τον ανακτήσετε από τη διεύθυνση https://register.sch.gr/password/reset_password/

Οι μαθητές/μαθήτριες της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης δεν έχουν δικαίωμα υποβολής επώνυμων αναφορών.

Στην πλατφόρμα διατηρούνται τα εξής προσωπικά στοιχεία που ανακτώνται από την υπηρεσία πιστοποίησης χρηστών του ΠΣΔ: α) Όνομα, β) Επώνυμο, γ) Διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που διαθέτετε στο Π.Σ.Δ., δ) Όνομα και Επώνυμο του γονέα ή εκείνου που έχει την επιμέλεια, ε) Σχολική μονάδα φοίτησης και στ) Τάξη φοίτησης. Τα στοιχεία αυτά δεν είναι επεξεργάσιμα από την πλευρά σας. Με τα στοιχεία αυτά θα δημιουργηθεί ο προσωπικός λογαριασμό σας στην παρούσα πλατφόρμα. Τα παραπάνω στοιχεία σας καθίστανται διαθέσιμα μέσω της πλατφόρμας στη σχολική μονάδα φοίτησης.

Πέραν των προσωπικών στοιχείων, τα καταχωριζόμενα στην πλατφόρμα δεδομένα είναι:

 • Οι απαντήσεις στο ειδικό ερωτηματολόγιο (φόρμα) αναφοράς συμβάντος ενδοσχολικής βίας και εκφοβισμού,
 • Οι απαντήσεις που καταχωρίζει η σχολική μονάδα κατά τον χειρισμό της αναφοράς συμβάντος,
 • Ο Μοναδικός Αριθμός Υποβολής της αναφοράς,
 • Ο Μοναδικός Αριθμός Υποβολής προηγούμενης αναφοράς εφόσον καταχωρηθεί από τον χρήστη,
 • Ο αριθμός μητρώου της μονάδας, όπου συνέβη το περιστατικό,
 • Η κατάσταση, στην οποία βρίσκεται η αναφορά,
 • Τα αρχεία που έχουν επισυναφθεί, και
 • Οι ενέργειες που έχουν λάβει χώρα από τη σχολική μονάδα κατά τον χειρισμό της αναφοράς.

Όλα τα καταχωριζόμενα στην πλατφόρμα στοιχεία και δεδομένα δεν είναι προσβάσιμα σε τρίτους και τηρούνται για χρονικό διάστημα μέχρι είκοσι πέντε (25) έτη.

Ερωτήσεις για τη Διαχείριση Περιστατικών Ενδοσχολικής Βίας και Εκφοβισμού

Για να συνδεθείτε στη φόρμα διαχείρισης αναφορών θα πρέπει:

 • Να έχετε οριστεί ως υπεύθυνος χειρισμού αναφορών στο σχολείο σας
 • Να έχετε οριστεί ως μέλος της τετραμελούς ομάδας δράσης μιας Δ/νσης Εκπαίδευσης

μέσω της υπηρεσίας https://stop-bullying.gov.gr/admin

Δεν μπορείτε να συνδεθείτε με το επίσημο λογαριασμό της μονάδας σας ή με το λογαριασμό του σχολείου σας στο myschool.

Αν έχετε ξεχάσει τα συνθηματικά του λογαριασμού σας στο ΠΣΔ μπορείτε να τον ανακτήσετε από τη διεύθυνση https://register.sch.gr/password/reset_password/

Με την υποβολή μίας νέας αναφοράς στο σύστημα, αποστέλλεται από την πλατφόρμα ένα αυτοματοποιημένο ενημερωτικό μήνυμα με το οποίο ενημερώνονται ότι υποβλήθηκε νέα αναφορά: (α) στην επίσημη διεύθυνση αλληλογραφίας του σχολείου που αφορά η αναφορά, (β) στα emails στο ΠΣΔ των μελών της τετραμελούς ομάδας δράσης και (γ) στα emails στο ΠΣΔ των υπεύθυνων αποδεκτών χειρισμού αναφορών στα σχολεία. Δεν κοινοποιείται κάτι στην επίσημη διεύθυνση αλληλογραφίας της οικείας Διεύθυνσης Εκπαίδευσης. Ωστόσο, ο Διευθυντής της Διεύθυνσης Εκπαίδευσης λαμβάνει ενημέρωση με την ιδιότητά του ως πρόεδρος της τετραμελούς ομάδας.
Με την καταχώριση οποιασδήποτε ενέργειας χειρισμού μίας αναφοράς από την τετραμελή ομάδα οι υπεύθυνοι αναφορών των σχολείων λαμβάνουν από το σύστημα σχετικό ενημερωτικό μήνυμα. Αντίστοιχα, το ίδιο συμβαίνει όταν καταχωρίζει ενέργειες διαχείρισης μίας αναφοράς ο υπεύθυνος του σχολείου.
Ο/Η υποβάλλων/ουσα την αναφορά λαμβάνει μήνυμα όταν καταχωρείται κάποια παιδαγωγική παρέμβαση ή όταν επισυνάπτεται αρχείο στο τμήμα “κοινοποίηση στον υποβάλλοντα”.

Ναι, λαμβάνετε ενημερωτικό μήνυμα (email) στο προσωπικό σας email στο ΠΣΔ με το οποίο ενημερώνεστε για την υποβολή μίας νέας αναφοράς. Δείτε και ερώτημα 2 (α).

Εφόσον έχετε καταχωριστεί σωστά από την ΠΔΕ στην εφαρμογή https://stop-bullying.gov.gr/admin ως τακτικό μέλος της τετραμελούς ομάδας, τότε έχετε πλήρη πρόσβαση στις αναφορές της Διεύθυνσης Εκπαίδευσης που ανήκετε, συνδεόμενοι με τα προσωπικά σας συνθηματικά στο ΠΣΔ στην εφαρμογή https://stop-bullying.gov.gr/investigate/. Αν δεν έχετε πρόσβαση ενώ χρησιμοποιείτε σωστά τα προσωπικά σας συνθηματικά στο ΠΣΔ και έχετε διαπιστώσει ότι έχετε καταχωρηθεί σωστά από την ΠΔΕ ως τακτικό μέλος, θα πρέπει να απευθυνθείτε στη υποστήριξη χρηστών της πλατφόρμας: helpdesk@stop-bullying.gov.gr

Υπάρχει προσωρινό πρόβλημα με τους κωδικούς myschool:
α) των ξένων σχολείων της ημεδαπής με ξένο πρόγραμμα σπουδών και
β) των τμημάτων διεθνούς απολυτηρίου (ΙΒ) των ιδιωτικών σχολείων.
Εξετάζονται τρόποι επίλυσής του.

Ενημέρωση για την εξέλιξη χειρισμού μίας αναφοράς λαμβάνει μόνο ο/η υποβάλλων/ουσα την αναφορά. Ο έτερος γονέας/κηδεμόνας δεν λαμβάνει ενημέρωση, ούτε έχει πρόσβαση στην αναφορά. Μπορεί βέβαια, να υποβάλει και αυτός/ή μία δική του/της αναφορά για το ίδιο ή διαφορετικό περιστατικό.

Τα αναπληρωματικά μέλη των τετραμελών ομάδων δεν λαμβάνουν κάποια ενημέρωση από την πλατφόρμα, ούτε έχουν πρόσβαση στις αναφορές. Δηλώνονται απλά στην πλατφόρμα για λόγους διοικητικής πληρότητας. Δεν εκτελούν καμία συστημική λειτουργία της πλατφόρμας.

Αν το τακτικό μέλος κωλύεται μόνιμα, τότε ο ΠΔΕ ορίζει νέο μέλος στη θέση του, π.χ. κάποιο εκ των αναπληρωματικών μελών.
Αν το τακτικό μέλος κωλύεται προσωρινά, τότε λαμβάνει εξωσυστημικά ενημέρωση για το περιεχόμενο των αναφορών από τον/την πρόεδρο της τετραμελούς ομάδας. Σε καμία περίπτωση το αναπληρωματικό μέλος δεν έχει πρόσβαση στην πλατφόρμα.

Όχι, δεν επιτρέπεται διοικητικά και δεν παρέχεται από την πλατφόρμα αυτή η δυνατότητα.

Κάθε τακτικό μέλος μίας τετραμελούς ομάδας μπορεί να έχει πρόσβαση στις αναφορές μίας μόνο Διεύθυνσης Εκπαίδευσης. Δεν είναι διοικητικά αποδεκτό (ούτε υλοποιημένο στην πλατφόρμα) ένα τακτικό μέλος να έχει πρόσβαση στις αναφορές για περισσότερες από μία διευθύνσεις εκπαίδευσης.

Τα ψηφιακά αρχεία φυλάσσονται στο κέντρο δεδομένων του ΙΤΥΕ «Διόφαντος», το οποίο έχει υλοποιήσει την πλατφόρμα και έχει υπογράψει ειδικό μνημόνιο με το ΥΠΑΙΘΑ για την προστασία του συνόλου των προσωπικών δεδομένων που τηρούνται στην πλατφόρμα.

Με την καταχώριση οποιασδήποτε ενέργειας χειρισμού μίας αναφοράς από τους υπεύθυνους χειρισμού αναφορών του σχολείου, τόσο τα μέλη της τετραμελούς ομάδας όσο και ο υποβάλλων την αναφορά λαμβάνουν από το σύστημα σχετικό ενημερωτικό μήνυμα.

Όχι, δεν μπορούν να αναρτηθούν αρχεία βίντεο. Επιτρεπτοί μορφότυποι αρχείων προς ανάρτηση στην πλατφόρμα είναι τα .pdf και .jpg.

Τα μέλη των τετραμελών ομάδων ορίζονται με απόφαση του ΠΔΕ και καταχωρούνται στην εφαρμογή https://stop-bullying.gov.gr/admin Αν κάποιο μέλος εκλείψει, τότε αντικαθίσταται από νέο μέλος με διοικητική πράξη του ΠΔΕ και κατόπιν καταχωρίζεται στην πλατφόρμα από τον ΠΔΕ.

Κάθε φορά που οι υπεύθυνοι αναφορών του σχολείου ή τα μέλη των τετραμελών ομάδων καταχωρούν μία παιδαγωγική παρέμβαση για μία αναφορά, προστίθεται στη χρονογραμμή ενεργειών μία νέα κουκίδα με χρονοσήμανση και σύντομη περιγραφή της καταχωριζόμενης ενέργειας.

Όχι, ο/η υποβάλλων/ουσα την αναφορά δεν βλέπει τη χρονογραμμή ενεργειών χειρισμού της αναφοράς. Βλέπει μία συνοπτική περιγραφή τους και μπορεί να απευθυνθεί στο σχολείο για να λάβει εκτενέστερη ενημέρωση.

Η αποθήκευση των δεδομένων στη βάση δεδομένων της εφαρμογής είναι προστατευμένη με κατάλληλα τεχνικά μέτρα.

Η επιλογή στα αποτελέσματα διαχείρισης μπορεί να αλλάζει ανάλογα με τις δράσεις, ωστόσο καταχωρίζεται μόνον η τελευταία. Δηλαδή δεν υπάρχει χρονογραμμή καταχώρισης των ενδιάμεσων μεταβολών των αποτελεσμάτων διαχείρισης.

Με την καταχώριση οποιασδήποτε παιδαγωγικής παρέμβασης τόσο από την τετραμελή ομάδα, όσο και από τους υπεύθυνους αναφορών των σχολείων, ο/η υποβάλλων/ουσα την αναφορά λαμβάνει σχετικό ενημερωτικό μήνυμα.

Το χρονικό όριο των 10’ ισχύει μόνο για την ανάρτηση αρχείου που έχετε επιλέξει να κοινοποιήσετε στον/την υποβάλλοντα/ουσα. Εντός αυτού του χρονικού ορίου η τετραμελής ομάδα ή οι υπεύθυνοι αναφορών των σχολείων μπορούν να αποσύρουν ή να αντικαταστήσουν αυτό το αρχείο. Πέραν αυτού του ορίου, ο/η υποβάλλων/ουσα την αναφορά ενημερώνεται για το αρχείο που του/της έχει κοινοποιηθεί και καμία αλλαγή δεν είναι πλέον εφικτή.

Τα προς ανάρτηση κείμενα αποφασίζονται από την τετραμελή ομάδα δράσης, ως συλλογικό όργανο.

Με την υποβολή μίας νέας αναφοράς (από γονέα ή μαθητή), κάθε μέλος της τετραμελούς ομάδας λαμβάνει σχετικό ενημερωτικό μήνυμα (email) στον λογαριασμό του στο ΠΣΔ. Η διαδικασία αυτή δεν περιλαμβάνει το πρωτόκολλο της ΔΠΕ/ΔΔΕ.

Ναι, ένας γονέας/κηδεμόνας μπορεί να υποβάλλει περισσότερες από μια αναφορές για το ίδιο περιστατικό, αν κρίνει ότι το πρώτο δεν εξετάστηκε επιμελώς. Στην περίπτωση αυτή μπορεί να συνδέσει τη νέα αναφορά με την αρχική επισημαίνοντας τον Μοναδικό Αριθμό Υποβολής της προηγούμενης αναφοράς. Για διαφορετικό περιστατικό στο ίδιο παιδί ο γονέας/κηδεμόνας μπορεί να υποβάλλει μια νέα αναφορά.

Όχι, δεν επιτρέπεται διοικητικά και δεν παρέχεται από την πλατφόρμα αυτή η δυνατότητα.

Η εξοικείωση είναι προτιμότερο να γίνει με τη μελέτη των τεχνικών εγχειριδίων και των βίντεο χρήσης της πλατφόρμας.

Θα αναρτώνται εντός της εφαρμογής διαχείρισης περιστατικών:
https://stop-bullying.gov.gr/investigate/

Καταγραφή πρακτικών συνεδριάσεων ομάδων δράσης και διενέργεια επικοινωνίας, π.χ. τηλεφωνική.

Ό,τι κρίνεται απαραίτητο προς τεκμηρίωση της διαχείρισης του περιστατικού.

Όχι. Κατά περίπτωση θα αποφασίζεται το βασικό περιεχόμενο της επικοινωνίας με κάθε εμπλεκόμενο πρόσωπο, με βάση τις γενικές οδηγίες που αναφέρονται στο πρωτόκολλο διαχείρισης περιστατικού που ευρίσκεται αναρτημένο στην πλατφόρμα.

Την εν λόγω εκτίμηση διενεργούν οι αποδέκτες αναφοράς της σχολικής μονάδας, εκτός εάν προβλέπεται να αναλάβει τη διαχείριση του περιστατικού η τετραμελής ομάδα δράσης (βλ. σχετική ερώτηση).

Τα προς ανάρτηση κείμενα αποφασίζονται από την τετραμελή ομάδα δράσης, ως συλλογικό όργανο.

Όχι, ο/η σύμβουλος εκπαίδευσης παιδαγωγικής ευθύνης δύναται να λάβει, προκειμένου για κάποια αναφορά, εξωσυστημικά ενημέρωση. Επίσης, να κληθεί για να παράσχει αρωγή σχετικά με δράσεις πρόληψης ή με δράσεις διαχείρισης συγκεκριμένου περιστατικού.

Κάθε περιστατικό κρατά συγκεκριμένα χαρακτηριστικά και απαιτεί τον δικό του χρόνο αντιμετώπισης. Σε αυτό το πλαίσιο, η τετραμελής ομάδα δράσης κρίνει κατά περίπτωση το εάν και πότε θα δεσμεύσει μια αναφορά για να την διαχειριστεί η ίδια.

Η διαχείριση του περιστατικού σε επίπεδο σχολικής μονάδας ξεκινά αμέσως μετά τη λήψη της αναφοράς. Το πρωτόκολλο διαχείρισης, μάλιστα, επισημαίνει σε ποιες περιπτώσεις η ανάγκη αποφυγής χρονοτριβής είναι απόλυτη. Στη συνέχεια, η χρονική απόσταση μεταξύ των συγκεκριμένων προβλεπόμενων βημάτων και το χρονικό σημείο αποτίμησης των αποτελεσμάτων τους εξαρτώνται από τις ιδιαίτερες παραμέτρους του κάθε περιστατικού.

Οι σχολικές μονάδες θα ενημερώσουν μαθητές/τριες και γονείς/κηδεμόνες για τη χρήση της πλατφόρμας, αξιοποιώντας το σχετικό υλικό του Διόφαντου.

Η τετραμελής ομάδα δράσης αναλαμβάνει τη διαχείριση του περιστατικού όταν:

 • είναι ιδιαίτερα σοβαρό, με αντίκτυπο στη σχολική και στην κοινωνική ζωή,
 • παρατηρείται καθυστέρηση στον χειρισμό του από τη σχολική μονάδα,
 • σημειώνεται τεκμηριωμένη αδυναμία επίλυσής του από τη σχολική μονάδα,
 • αφορά άμεσα εκπαιδευτικό ή συγγενή εκπαιδευτικού.

Σε αυτή την περίπτωση, η τετραμελής ομάδα δράσης παρακολουθεί, αλλά δεν διαχειρίζεται το περιστατικό.

Ερωτήσεις για την Εφαρμογή Διαχείρισης του ανθρώπινου δικτύου

Για να συνδεθείτε στη φόρμα καταχώρισης μελών δικτύου ώστε να ορίσετε τους υπεύθυνους χειρισμού αναφορών σε επίπεδο σχολείου θα πρέπει να χρησιμοποιήσετε τον επίσημο λογαριασμό του σχολείου σας στο Πανελλήνιο Σχολικό Δίκτυο.
Δεν μπορείτε να συνδεθείτε με το λογαριασμό του σχολείου σας στο myschool.

Στη φόρμα καταχώρησης μελών δικτύου έχουν πρόσβαση

 • τα σχολεία με τον επίσημο λογαριασμό τους στο Πανελλήνιο Σχολικό Δίκτυο.
 • οι περιφερειακές Δ/νσεις Εκπαίδευσηςμε τον επίσημο λογαριασμό τους στο Πανελλήνιο Σχολικό Δίκτυο.

Δεν είναι δυνατή η σύνδεση από εκπαιδευτικούς με τους προσωπικούς τους λογαριασμούς.

Για να συνδεθείτε στη φόρμα καταχώρισης μελών δικτύου ώστε να ορίσετε τα μέλη των τετραμελών ομάδων δράσης των Δ/νσεων εκπαίδευσης, θα πρέπει να χρησιμοποιήσετε τον επίσημο λογαριασμό της Περιφερειακής Δ/νσης Εκπαίδευσης στο Πανελλήνιο Σχολικό Δίκτυο.

Αν συμπληρώνετε τον αριθμό μητρώου του εκπαιδευτικού και δεν εμφανίζονται τα υπόλοιπα στοιχεία του στη φόρμα καταχώρησης των μελών, τότε:

 • Βεβαιωθείτε πως ο εκπαιδευτικός έχει λογαριασμό στο Πανελλήνιο Σχολικό Δίκτυο. Αν δεν έχει λογαριασμό μπορεί να φτιάξει μέσα από τη σελίδα http://register.sch.gr/teachers/ .
 • Ο εκπαιδευτικός που θέλετε να ορίσετε ως υπεύθυνο αναφορών σε επίπεδο σχολείου πρέπει ανήκει στο σχολείο αυτό.
 • Ο εκπαιδευτικός που θέλετε να ορίσετε ως μέλος τετραμελούς ομάδας δράσης της Δ/νσης Εκπαίδευσης πρέπει να είναι υπάλληλος της Δ/νσης Εκπαίδευσης
 • Αν το πρόβλημα παραμένει και μετά τα παραπάνω βήματα ανοίξτε ένα δελτίο στο helpdesk στη σελίδα http://helpdesk.sch.gr/ .

Αν έχετε ξεχάσει τα συνθηματικά του λογαριασμού σας στο ΠΣΔ μπορείτε να τον ανακτήσετε από τη διεύθυνση https://register.sch.gr/password/reset_password/

©2024 - Δημιουργήθηκε και Συντηρείται από τη Διεύθυνση Υποδομών και Δικτύων του Ι.Τ.Υ.E "Διόφαντος"

Γραμμές υποστήριξης Θεσμικό πλαίσιο

Συνδεθείτε με τα στοιχεία σας

Ξεχάσατε τα στοιχεία σας;