Πρόγραμμα Προαγωγής Ψυχικής Υγείας στα Σχολεία (PROMEHS: Promoting Mental Health at Schools)

Tο συγκεκριμένο πρόγραμμα απευθύνεται σε μαθητές/-τριες Νηπιαγωγείου, Α΄, Β΄, Γ΄, Δ΄, Ε΄, Στ΄ Δημοτικού Σχολείου και Α΄, Β΄, Γ΄ Γυμνασίου. Αποτελεί το πρώτο πρόγραμμα σπουδών ψυχικής υγείας που αναπτύχθηκε συνεργατικά από ερευνητές, φορείς χάραξης εκπαιδευτικής πολιτικής και επιστημονικές ενώσεις σε επτά (7) Ευρωπαϊκές Χώρες, συγκεκριμένα σε Κροατία, Ελλάδα, Ιταλία, Λετονία, Μάλτα, Ρουμανία και Πορτογαλία. Το πλαίσιο PROMEHS, το οποίο εδράζεται σε τρέχουσες υπάρχουσες ερευνητικές πρωτοβουλίες βασισμένες στη σχολική πραγματικότητα, προβάλλει την ψυχική υγεία στο σχολείο μέσω μιας τρίπτυχης προσέγγισης. Το Πρόγραμμα Προαγωγής Ψυχικής Υγείας στα Σχολεία είναι σχεδιασμένο να αναπτύξει, να εφαρμόσει και να αξιολογήσει ένα πρόγραμμα σπουδών προαγωγής της ψυχικής υγείας στα σχολεία. Υιοθετεί τη συστημική προσέγγιση εντάσσοντας εκπαιδευτικούς, μαθητές/-τριες, γονείς, φορείς εκπαιδευτικής πολιτικής και την ευρύτερη σχολική κοινότητα. Το πρόγραμμα περιλαμβάνει μια σειρά εγχειριδίων και συμπληρωματικού εκπαιδευτικού υλικού που απευθύνονται σε εκπαιδευτικούς, μαθητές/-τριες, οικογένειες, στελέχη εκπαίδευσης και φορείς χάραξης εκπαιδευτικής πολιτικής, αλλά και ατομικό εγχειρίδιο για την προαγωγή της ψυχικής υγείας των ίδιων των εκπαιδευτικών. Το πρόγραμμα παρέχει ευελιξία στους/στις εκπαιδευτικούς, προσφέροντας μια μεγάλη γκάμα δραστηριοτήτων και υλικού. Οι δραστηριότητες με τις οποίες μπορούν να διδαχθούν οι επιδιωκόμενοι στόχοι του Προγράμματος περιλαμβάνουν μελέτη περιπτώσεων, συγγραφή ιστοριών, ερωτήσεις αναστοχασμού, καταγραφή ημερολογίου, παρακολούθηση ενημερωτικών video, παιχνίδια ρόλων κλπ.

Σύνδεσμος για περισσότερες πληροφορίες

Ετικέτες:

©2024 - Δημιουργήθηκε και Συντηρείται από τη Διεύθυνση Υποδομών και Δικτύων του Ι.Τ.Υ.E "Διόφαντος"

Γραμμές υποστήριξης Θεσμικό πλαίσιο

Συνδεθείτε με τα στοιχεία σας

Ξεχάσατε τα στοιχεία σας;